fbpx
Mi adunk ragyogó szemeket és mosolygós arcot otthonához

Hozzájáruló nyilatkozat

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ

                                                            

Alulírott

NÉV:
CÍM:
TELEFONSZÁM:
E-MAIL CÍM:

kijelentem, hogy jelen okirat aláírásával önkéntesen

HOZZÁJÁRULOK

hogy a fentiekben megjelölt személyes adataimat a

CÉGNÉV (ADATKEZELŐ): Péter Antal Egyéni vállalkozó
SZÉKHELY: 6345 Nemesnádudvar, Hunyadi utca 12/a
ADÓSZÁM: 43946534-2-23
KÉPVISELŐ NEVE: Péter Antal

mint Adatkezelő az alábbi célokra kezelje:

ADATKEZELÉS CÉLJA: Árajánlat, szerződéses kapcsolat

Adatkezelő a következő előzetes tájékoztatást adta meg részemre személyes adataim kezelésével összefüggésben: a Társaság fentiekben megjelölt célú adatkezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása, amely egyértelmű és kifejezett. A fentiekben rögzített célú megkereséshez érintett egyértelmű, kifejezett hozzájárulását Adatkezelő honlapján jelölőnégyzet kipipálásával adja meg, adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást követően, vagy papír alapú nyilatkozat útján. Az adatkezeléssel érintettek köre: minden olyan természetes személy, aki egyértelmű, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Társaság személyes adatait a fentiekben megjelölt célból kezelje. A személyes adatok címzettjeinek kategóriái (akik megismerheti az adatokat): a Társaság vezetője, az ügyfélszolgálati feladatokat munkakörük alapján ellátó munkavállalók. A kezelt személyes adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím, (szükség szerint további személyes adatok adhatóak meg). Az adatkezelés helye: a Társaság székhelye. Az adatkezelés időtartama: a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonásáig. Tudomásul vettem, hogy jogomban áll kérelmezni az adatkezelőtől a személyes adataimhoz való hozzáférést, személyes adataim helyesbítését, törlését, kezelésének korlátozását, jogom van az adathordozhatósághoz, hozzájárulásom időbeli határ nélküli visszavonásához, illetőleg panasszal fordulni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. Bővebb tájékoztatás található az Adatkezelő honlapján elérhető adatkezelési tájékoztatóban.

Nemesnádudvar, 201___ év _________ hónap _____ nap

 

_________________________

nyilatkozattevő